Anlita Knas hemma

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar och finns nationellt. Vi som är med i Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca 13 - 30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga. Knas hemma arbetar med att förändra samhället genom att påverka, utbilda och sprida kunskap om barn och ungdomar med erfarenhet av placeringar.

Knas hemma startades som ett projekt med stöd från Allmänna arvsfonden 2013 på Barnombudet i Uppsala (BOiU). Vi ville ta reda på om ungdomar i Sverige ville vara med och skapa en ny barnrättsorganisation för att göra det bättre för barn och ungdomar som bor i olika placeringar. Idag är Knas hemma en ideell förening där styrelsen består av ungdomsambassadörer. Knas hemma har en tydlig barnrättsgrund där ungdomar självmant väljer att engagera sig och blir medlemmar. Vi har en rådgivande grupp som består av professionella yrkesverksamma personer som bidrar till föreningens utveckling och kunskap.

Knas hemma arbetar med att:

  • Informera och utbilda placerade barn och ungdomar om deras rättigheter, så att de själva kan påverka och vara med och bestämma.
  • Lyfta fram barns och ungdomars egna perspektiv och erfarenheter av placering i familjehem och HVB-hem och arbeta för barns och ungas delaktighet i samhället.
  • Utbilda nya medlemmar i barnets rättigheter och stärka dem genom delaktighet i organisationen.
  • Utbilda "Trygga ambassadörer" som företräder Knas hemma och är positiva förebilder för andra.
  • Föreläsa och utbilda socialtjänst, familjehem, studenter och andra aktörer som möter målgruppen.
  • Utveckla kreativa metoder för ett ökat barn- och ungdomsperspektiv och delaktighet i samhällsvården.
  • Vara en röst för målgruppen barn och unga i samhällsvård – genom att lyssna till barns och ungas erfarenheter.
  • Organisera ungdomar som vill engagera sig i Knas hemma.

Vision och målsättning

Vår vision och målsättning är att barn och unga ska få kunskap om barnets rättigheter i familjehem/HVB-hem och vara delaktiga i de beslut som rör dem och uttrycka sina önskemål. Vi arbetar för att barn och ungdomar ska växa och stärkas genom att engagera sig i Knas hemma och att inspirera på ett positivt sätt. Det handlar om att engagera barn och ungdomar genom att lyssna på hur de själva identifierar problem, föreslår lösningar och agerar utifrån dem.

Detta gör vi inte

  • Vi hjälper inte vuxna, familjer eller enskilda barn och ungdomar i utredningar eller specifika "problem".
  • Vi går aldrig in och medlar i eventuella konflikter mellan barn- och ungdomar, familjer eller andra parter.